Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
BIỂU BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM 2020-2021
Ngày bắt đầu: 29/10/2020 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý